jvarkit

Biostar175929

Last commit

Construct a combination set of fasta sequences from a vcf

Usage

This program is now part of the main jvarkit tool. See jvarkit for compiling.

Usage: java -jar dist/jvarkit.jar biostar175929 [options] Files

Usage: biostar175929 [options] Files
 Options:
  -b, --bracket
   Surround variant with '[' and ']'
   Default: false
  -x, --extend
   extend FASTA sequence by 'n' bases
   Default: 100
  -h, --help
   print help and exit
  --helpFormat
   What kind of help. One of [usage,markdown,xml].
  --no-recursion
   Disable recursion. Print only one sequence
   Default: false
  -o, --output
   Output file. Optional . Default: stdout
 * -R, --reference
   indexed Fasta reference
  --version
   print version and exit

Keywords

See also in Biostars

Creation Date

20160208

Source code

https://github.com/lindenb/jvarkit/tree/master/src/main/java/com/github/lindenb/jvarkit/tools/biostar/Biostar175929.java

Contribute

License

The project is licensed under the MIT license.

Citing

Should you cite biostar175929 ? https://github.com/mr-c/shouldacite/blob/master/should-I-cite-this-software.md

The current reference is:

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1425030

Lindenbaum, Pierre (2015): JVarkit: java-based utilities for Bioinformatics. figshare. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1425030

Example


$ java -jar dist-2.0.1/biostar175929.jar -x 2 -R ~/src/gatk-ui/testdata/ref.fa -b ~/src/gatk-ui/testdata/S1.vcf.gz | more

>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(A)|rotavirus:961-961(T)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[A]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[T]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(A)|rotavirus:961-961(A)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[A]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[A]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(T)|rotavirus:961-961(T)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[T]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[T]tg
>rotavirus:127|rotavirus:130-130(T)|rotavirus:232-232(T)|rotavirus:267-267(C)|rotavirus:286-286(G)|rotavirus:536-536(A)|rotavirus:693-693(T)|rotavirus:833-833(G)|rotavirus:916-916
(T)|rotavirus:961-961(A)
at[T]caatatgattacaatgaagtatttaccagagttaaaagtaaatttgattatgtga
tggatgactctggtgttaaaaacaatcttttgggtaaagctataac[T]attgatcaggc
gttaaatggaaagtttagctcag[C]tattagaaatagaaattg[G]atgactgattcta
aaacggttgctaaattagatgaagacgtgaataaacttagaatgactttatcttctaaag
ggatcgaccaaaagatgagagtacttaatgcttgttttagtgtaaaaagaataccaggaa
aatcatcatcaataattaaatgcactagacttatgaaggataaaatagaacgtggagaag
ttgaggttgatgattcatatgttgatgagaaaatggaaattgatactattgattgg[A]a
atctcgttatgatcagttagaaaaaagatttgaatcactaaaacagagggttaatgagaa
atacaatacttgggtacaaaaagcgaagaaagtaaatgaaaatatgtactctcttcagaa
tgttatctcacaacagcaaaaccaaatagcagatc[T]tcaacaatattgtagtaaattg
gaagctgatttgcaaggtaaatttagttcattagtgtcatcagttgagtggtatctaagg
tctatggaattaccagatgatgtaaagaatgacattgaacagcagttaaattcaatt[G]
atttaattaatcccattaatgctatagatgatatcgaatcgctgattagaaatttaattc
aagattatgacagaacattttt[T]atgttaaaaggactgttgaagcaatgcaactatga
atatgcata[A]tg